بزرگان روستای اوانک

دکتر یحیی پویا 
دکتر یحیی پویا در سال ۱۲۷۳ در قریه اوانک طالقان به دنیا آمد و پس از طی کردن آموزشهای ابتدایی در طالقان در مدرسۀ دارالفنون پرداخت و پس با توصیۀ احیاء الدوله برای ادامۀ تحصیل به فرانسه رفت و پس از بازگشت به ایران ........ پروفسور اورلن OBERLAN به دانشگاه تهران منتقل شد وی در سال ۱۳۲۸ بیماری کالاآزار را در ایران کشف نمود . در سال ۱۳۵۱ در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران به عنوان استاد ممتاز بازنشسته شد . 
تألیفات 
۱. کتاب بیماریهای خونی در ۳ جلد 
۲. رساله ای در مورد جلوگیری از بیماری آمیزشی 
۳. رساله ای در مورد درمان لوکوز حاد به وسیلۀ کورتیزون 
۴. عضویت در هیأت مدیره بانک خون و مرکز انتقال خون 
۵. عضویت در شورای دائمی مجمع خون شناسان فرانسه 

۶. عضویت هیأت تحریری مجلۀ دانشکدۀ پزشکی دانشگاه تهران

/ 0 نظر / 15 بازدید